PLA D'IGUALTAT

UTE ALACANT, va finalitzar la negociació de l'III PLA D'IGUALTAT amb acord entre el Comité d'empresa i els representants de la mercantil, signant l'III PLA D'IGUALTAT D'UTE ALACANT 2021-2025

UTE ALACANT declara el seu compromís en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l'impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d'acord amb la definició d'aquest principi que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.  

Els objectius principals de l'III Pla d'Igualtat d'UTE Alacant són:

  • Garantir el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.
  • Promoure mesures addicionals de conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Previndre qualsevol comportament o acció que poguera comportar indicis d'assetjament sexual, per raó de sexe.
  • Fomentar una cultura de formació, informació, comunicació i sensibilització en l'empresa.

Les principals línies estratègiques de el III Pla d'Igualtat seran:  

  • Consolidar els processos de gestió de persones com a element clau per a evitar qualsevol tipus de discriminació.
  • Identificar, potenciar i desenvolupar el talent femení intern.
  • Consolidar una cultura orientada a la consecució de resultats, a la responsabilitat compartida, a la flexibilitat i a la productivitat, sempre amb perspectiva de gènere.

S'han aprovat un paquet de mesures en l'onze Àrees de millora, destacant les derivades de: Formació, Conscienciació i sensibilització i Processos de Selecció i Contractació.

foto
foto
foto
foto


© UTE Alicante 2014

Carrer Guillermo Stewart Howie, 12
Pol. Pla de la Vallonga. 03006 Alacant.